Aktualności

Dni Adaptacyjne dla przyjętych ...
28 czerwca 2021

Spotkania adaptacyjne: 25,26,27.08.2021r. 25 sierpnia (środa) godz.: 16-17:00 swobodna zabawa dzieci, poznanie ...

Ogłoszenie dla rodziców dzieci ...
1 czerwca 2021

OGŁOSZENIE dla rodziców dzieci 3- letnich ( 2018r.) przyjętych do Przedszkola nr 4 na rok szk. 2021/22 W dniu 15 czerwca ( ...

Narodowy Spis Powszechny
23 marca 2021

Dnia 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. ...

Linki

Regulamin korzystania z placu zabaw

Załącznik  nr1

do Zarządzenia nr 1/2012/13

Dyrektora Przedszkola nr 4

W Piastowie

z dnia 31 sierpnia 2012r.

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

W PRZEDSZKOLU nr 4 w Piastowie

 

 

§ 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw w

      Przedszkolu nr 4 w Piastowie.

§ 2. Plac zabaw i znajdujące się na jego terenie urządzenia stanowią własność Przedszkola nr4

      w Piastowie.

§ 3. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

§4.Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli wspomaganych przez pracowników obsługi, rodziców lub wskazanych przez rodziców opiekunów ponoszących pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo   powierzonych ich opiece dzieci.

§ 5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto, z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:

 1. w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,
 2. zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek i dachów domków,
 3. zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.

§ 6. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:

 1. zaśmiecania terenu,
 2. niszczenia i uszkadzania roślinności,
 3. dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
 4. zakłócania spokoju i porządku publicznego,
 5. palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
 6. wprowadzania zwierząt,
 7. spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
 8. przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

§ 7. Przed każdym wyjściem na plac zabaw nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznego korzystania z dostępnych urządzeń.

§ 8. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni należy zgłaszać Dyrektorowi Przedszkola nr 4 w Piastowie.

§ 9. Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw zleca się dozorcom zatrudnionym w przedszkolu.

§ 10. Utrzymanie w czystości placu zabaw należy do obowiązków dozorców zatrudnionych w przedszkolu.

§ 11. Korzystanie z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie przez osoby postronne możliwe jest wyłącznie pod nadzorem pracownika przedszkola i po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Przedszkola nr4 w Piastowie.

§ 12. Dyrektor Przedszkola nr4 w Piastowie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie bez jego zgody i poza godzinami pracy przedszkola i nie przestrzegają zapisów niniejszego regulaminu.

§ 13. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi, a przebywające na terenie placu zabaw.

§ 14. Oświadczenie o zapoznanie się z treścią regulaminu potwierdza własnoręcznym podpisem każdy pracownik Przedszkola nr 4 w Piastowie.

§ 15. Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej  i na stronie internetowej przedszkola.

§ 16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Piastów dn. 31.08.2012r.                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                ........................................................

                                                                                                                                                                                  (pieczątka i podpis Dyrektora)

 

 

 

 

 

 

                                                     Załącznik do Regulaminu korzystania z placu zabaw

 

 

……………………………….

(pieczątka przedszkola)

 

 

OŚWIADCZENIE ZBIORCZE PRACOWNIKÓW

 PRZEDSZKOLA nr 4 w PIASTOWIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu korzystania z placu zabaw w Przedszkolu nr 4 w Piastowie przyjmuję go do wiadomości i zobowiązuję się przestrzegać wszystkich jego postanowień w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przebywających na terenie placu zabaw dzieci.

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Data

Podpis

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          ……………………………………………..

 (pieczątka i podpis Dyrektora Przedszkola)

 

Kontakt

Przedszkole Miejskie nr 4

05-820 Piastów
ul. Żbikowska 5

tel./fax 22 723 22 97
e-mail: przedszkole4@piastow.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.