Aktualności

Dni Adaptacyjne dla przyjętych ...
28 czerwca 2021

Spotkania adaptacyjne: 25,26,27.08.2021r. 25 sierpnia (środa) godz.: 16-17:00 swobodna zabawa dzieci, poznanie ...

Ogłoszenie dla rodziców dzieci ...
1 czerwca 2021

OGŁOSZENIE dla rodziców dzieci 3- letnich ( 2018r.) przyjętych do Przedszkola nr 4 na rok szk. 2021/22 W dniu 15 czerwca ( ...

Narodowy Spis Powszechny
23 marca 2021

Dnia 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. ...

Linki

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4

05-820 Piastów, ul. Żbikowska 5 teI./fax 022 723-22-97

                                                                                     NIP 534-20-26-169

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 4 W PIASTOWIE

 

1. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie dziecku bezpiecznych warunków przebywania w Przedszkolu nr 4 w Piastowie.

2. Zakres procedury

Niniejszy dokument reguluje zasady przyprowadzania odbierania dzieci z Przedszkola nr 4 w Piastowie.

3. Osoby podlegające procedurze

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice dziecka bądź jego prawni opiekunowie oraz nauczyciele i pracownicy Przedszkola.

4. Opis procedury

4.1 Procedura przyprowadzania dziecka do Przedszkola

 • Dziecko przyprowadzane jest do Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby przez nich upoważniane. To oni odpowiadają za   bezpieczeństwo dziecka w drodze do Przedszkola, aż do momentu przekazania go nauczycielowi Przedszkola.
 • Dziecko powinno być przyprowadzone do Przedszkola o godzinie zapisanej w umowie cywilnoprawnej z dyrektorem Przedszkola. Potrzebę późniejszego przyprowadzenia dziecka do Przedszkola należy zgłosić nauczycielowi grupy osobiście dzień wcześniej lub najpóźniej telefonicznie w tym samym dniu, ale nie później niż do godziny 8.00.
 • Rodzice (opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione, przyprowadzając dziecko, mają obowiązek osobiście oddać je pod opiekę odpowiedniego nauczyciela grupy.
 • Dziecko przyprowadzane do Przedszkola powinno być zdrowe.                                                           
 • W trosce o zdrowie innych dzieci nauczyciel, w wyniku podejrzeń o chorobie dziecka, ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola lub zażądania zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia dziecka. Takiego samego zaświadczenia może zażądać nauczyciel po dłuższej nieobecności dziecka w Przedszkolu spowodowanej chorobą zakaźną.
 • Nauczyciel odbierający dziecko od rodziców ma obowiązek sprawdzić, czy dziecko nie przynosi ze sobą przedmiotów lub zabawek, które mogą stanowić zagrożenie dla innych dzieci.

 

4.2 Procedura odbierania dziecka z Przedszkola

Osoby upoważnione do obioru dziecka z Przedszkola

 • Dziecko jest odbierane z Przedszkola przez swoich rodziców, prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione.
 • Osoby upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów) do obioru dziecka powinny być pełnoletnie.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić inną osobę do odebrania dziecka z Przedszkola tylko poprzez pisemne oświadczenie składane Dyrektorowi "przedszkola lub odpowiedniemu nauczycielowi grupy. Wzór takiego upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 • Upoważnienie powinno być podpisane przez oboje rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, chyba że któreś z nich ma ograniczone prawa rodzicielskie.
 • Upoważnienie powinno być złożone w pierwszych dniach września i jest ono ważne przez jeden rok.
 • Upoważnienie może być w każdej chwili zmienione lub odwołane.
 • Upoważnienie powinno być przechowywane przez odpowiedniego nauczyciela w dokumentacji grupy, natomiast w pokoju nauczycielskim powinna znajdować się aktualna lista osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy.
 • Rodzice (prawni opiekunowie), podpisując upoważnienie, biorą pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie jego powrotu do domu z upoważnioną osobą.
 • Rodzicie mogą także upoważnić określoną osobę dorosłą do jednorazowego odebrania dziecka z Przedszkola, jednakże takie upoważnienie powinno nastąpić w formie pisemnej.
 • Żadna telefoniczna prośba rodzica (prawnego opiekuna) bez pisemnego upoważnienia do wydania dziecka nie będzie uwzględniania.
 • Na prośbę nauczyciela lub innego personelu Przedszkola osoba odbierająca dziecko z Przedszkola powinna okazać dokument potwierdzający jej tożsamość.
 • Osoba odbierająca dziecko z Przedszkola nie może znajdować się pod wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających lub w innym stanie, który będzie wskazywał, że nie będzie mogła zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takiej sytuacji personel ma prawo nie wydać dziecka i zatrzymać je w placówce do czasu wyjaśnienia sprawy. O takich okolicznościach niezwłocznie należy powiadomić Dyrektora Przedszkola i jak najszybciej skontaktować się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 • Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jedno z rodziców musi być poświadczone przez stosowne orzeczenie sądowe.

 

Zasady odbierania dziecka z Przedszkola

 • Rodzice (prawni opiekunowie) lub inne osoby przez nich upoważnione mają obowiązek odebrać dziecko z Przedszkola o godzinie zapisanej w umowie cywilnoprawnej z dyrektorem Przedszkola.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione zobowiązani są odebrać dziecko osobiście od nauczyciela prowadzącego grupę bezpośrednio z sali zabaw lub z ogrodu przedszkolnego, dokładając wszelkich starań, aby fakt odbioru dziecka był odpowiednio zaakcentowany.
 • Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, że dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.

 

Postępowanie w przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola

 • W przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola w godzinach funkcjonowania placówki nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Dyrektora placówki, a także skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka lub inną upoważnioną osobą, wskazaną w upoważnieniu.
 • W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych nauczyciel obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji Policję.
 • Do czasu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów), inną upoważnioną osobę lub Policję nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren Przedszkola ani pozostawić dziecka pod opieką innej osoby.

 

5. Postanowienia końcowe

 

 • Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola powinna zostać zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców.
 • Z procedurą powinni zostać zapoznani wszyscy nauczyciele oraz rodzicie na zebraniu organizacyjnym na początku bieżącego roku szkolnego.
 • Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje Dyrektor placówki w porozumieniu z Radą Rodziców.

 

6. Podstawa prawna

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późno zm.).
 • Statut Przedszkola nr 4 w Piastowie.

 

                

 

 

 

 

 

  Załącznik nr 1 do Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci

 

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z Przedszkola nr 4 w Piastowie

............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki dziecka wraz z adresem zamieszkania)

............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki dziecka wraz z adresem zamieszkania)

 

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani, upoważniamy następujące osoby do odbioru naszego dziecka

......................................................................................................

z Przedszkola nr 4 w Piastowie .(imię i nazwisko dziecka)

1...........................................................................................................

(imię i nazwisko upoważnionego, nr dowodu osobistego, telefon)

2...........................................................................................................................

(imię i nazwisko upoważnionego, nr dowodu osobistego, telefon)

3...................................................................................................................

(imię i nazwisko upoważnionego, nr dowodu osobistego, telefon)

 

Jednocześnie oświadczamy, iż bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................                                                                                                   ....................................................................

 

(miejscowość, data)                                                                                                                                  (czytelny podpis rodziców lub opiekunów)

 

Kontakt

Przedszkole Miejskie nr 4

05-820 Piastów
ul. Żbikowska 5

tel./fax 22 723 22 97
e-mail: przedszkole4@piastow.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.